سمفونی شجاعت دوو : گارانسی کلیه محصولات

خدمات پس از خرید دوو برای تمام لوازم خانگی و لوازم صوتی تصویری صرف نظر از قیمت محصول در دسترس می باشد.

48 مرکز ارائه خدمات انتخاب الکترونیک در سراسر کشور با وجود 150 دفتر خدمات و 1200 نفر تکنسین همراه شما هستند تا لحظات زندگی شما، در آرامش باشد.

گام های 8 گانه خدمات پس از خرید، پیمانیست که راستای بهبود خدمات رسانی به مشتریان و برای آشنایی هرچه بیشتر با خانواده بزرگ برند دوو تدوین گردیده است.

سمفونی شجاعت دوو : گارانسی کلیه محصولات

خدمات پس از خرید دوو برای تمام لوازم خانگی و لوازم صوتی تصویری صرف نظر از قیمت محصول در دسترس می باشد.

48 مرکز ارائه دهنده خدمات انتخاب الکترونیک در سراسر کشور با وجود 150 دفتر خدمات و 1200 نفر تکنسین همراه شما هستند تا لحظات زندگی شما، غرق در آرامش باشد.

گام های 8 گانه خدمات پس از خرید، پیمانیست که راستای بهبود خدمات رسانی به مشتریان و برای آشنایی هرچه بیشتر با خانواده بزرگ برند دوو تدوین گردیده است.

شروع همراهی

شروع همراهی

ضمانت 30 روز ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﺎ ﻋﻮدت وﺟﻪ ﻣﺤﺼﻮل از زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف‌کنندﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را می‌دﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن از اﯾﻦ دوره ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺘﻈﺎراﺗﺸﺎن را ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺣﻖ ﻋﻮدت وﺟﻪ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ آن ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻔﻮظ می‌ماند.

اطمینان از انتخاب

ضمانت 30 روز ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﺎ ﻋﻮدت وﺟﻪ ﻣﺤﺼﻮل از زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف‌کنندﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را می‌دﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن از اﯾﻦ دوره ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺘﻈﺎراﺗﺸﺎن را ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺣﻖ ﻋﻮدت وﺟﻪ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ آن ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻔﻮظ می‌ماند.

اطمینان از انتخاب

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﻃﯽ دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول دﭼﺎر ﺧﺮاﺑﯽ ذاﺗﯽ ﺷﻮد ﺣﻖ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﺎ ﻋﻮدت وﺟﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ . ﺧﺮاﺑﯽ ذاﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﯿﻮﺑﯽ اﻃﻼق میﮔﺮدد ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آن ﻋﯿﺐ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ.

دست دووستی

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﻃﯽ دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول دﭼﺎر ﺧﺮاﺑﯽ ذاﺗﯽ ﺷﻮد ﺣﻖ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﺎ ﻋﻮدت وﺟﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ . ﺧﺮاﺑﯽ ذاﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﯿﻮﺑﯽ اﻃﻼق میﮔﺮدد ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آن ﻋﯿﺐ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ.

دست دووستی

ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﺎص ﻣﺜﻞ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮودﺗﯽ و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی داﯾﺮﮐﺖ دراﯾﻮ ﯾﺎ دﯾﺠﯿﺘﺎل اﯾﻨﻮرﺗﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻮﯾﻨﺪه ﺷﺎﻣﻞ دوره ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺿﻤﺎﻧﺖ 2 ﺳﺎﻟﻪ دﺳﺘﮕﺎه میﺷﻮد.

تعمیرات مادام العمر

ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﺎص ﻣﺜﻞ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮودﺗﯽ و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی داﯾﺮﮐﺖ دراﯾﻮ ﯾﺎ دﯾﺠﯿﺘﺎل اﯾﻨﻮرﺗﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻮﯾﻨﺪه ﺷﺎﻣﻞ دوره ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺿﻤﺎﻧﺖ 2 ﺳﺎﻟﻪ دﺳﺘﮕﺎه میﺷﻮد.

تعمیرات مادام العمر

ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را می‌دﻫﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﺤﺼﻮل، ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ.

همیشه در دسترس

ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را می‌دﻫﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﺤﺼﻮل، ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ.

همیشه در دسترس

پاسخگویی 24 ساعته و مراجعه در 7 روز هفته حتی روزهای تعطیل تعهدی است که شرکت انتخاب الکترونیک در قبال اعتماد مصرف‌کنندگان برای خود ایجاد کرده است.

وقت شناس

پاسخگویی 24 ساعته و مراجعه در 7 روز هفته حتی روزهای تعطیل تعهدی است که شرکت انتخاب الکترونیک در قبال اعتماد مصرف‌کنندگان برای خود ایجاد کرده است.

وقت شناس

زﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ در اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت روز ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮوﯾﺴﮑﺎر انتخاب الکترونیک ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. ﺳﺮوﯾﺴﮑﺎر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺛﺒﺎت ﺧﻮشﻗﻮﻟﯽ زﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده و اﯾﺸﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫند.

متعهد و متخصص

زﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ در اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت روز ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮوﯾﺴﮑﺎر انتخاب الکترونیک ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. ﺳﺮوﯾﺴﮑﺎر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺛﺒﺎت ﺧﻮشﻗﻮﻟﯽ زﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده و اﯾﺸﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫند.

متعهد و متخصص

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻃﺮح اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻤﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. همچنین موجب می‌گردد مصرف‌کنندگان تفاوت ارائه خدمت از شرکت‌های معتبر را حس کنند.

خدمات پایدار

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻃﺮح اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻤﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. همچنین موجب می‌گردد مصرف‌کنندگان تفاوت ارائه خدمت از شرکت‌های معتبر را حس کنند.

خدمات پایدار

ﻫﺪف از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح، اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب از ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﺸﺎن ﺷﺪه و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺼﻮل اﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه را ﻃﯽ دوره ﺗﻌﻤﯿﺮات ﯾﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻫﺪف از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح، اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب از ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﺸﺎن ﺷﺪه و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺼﻮل اﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه را ﻃﯽ دوره ﺗﻌﻤﯿﺮات ﯾﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.