برندگان جشنواره عیدِوو ۳۰ عیدی ۵۰ میلیونی


قرعه‌کشی ۱۲ بهمن تا ۲۵ اسفند


در جشنواره عیدِوو، خریداران با خرید از جدول محصولات تخفیف دار، علاوه بردریافت کارت تخفیف به منظور خرید‌های بعدی، در قرعه کشی ۵۰ میلیون تومانی هر شب از ۱۲ بهمن تا ۲۵ اسفند شرکت داده شده‌اند..


تمامـی خریـداران همـه محصـولات لـوازم خانگـی و صوتـی تصویـری دوو بـا ضمانـت انتخـاب سـرویس، حداکثـر ۴۸ سـاعت پـس از نصــب محصــولات، کدهــای قرعه‌کشــی خــود را از طریــق پیامــک دریافــت کــرده و بــه صــورت اتوماتیــک در قرعه‌کشــی‌"‌۳۰ عیـدی‌‌ ۵۰ میلیونـی"‌شـرکت داده می‌شـوند. کدهـای قرعه‌کشـی هـر خریـدار بـا توجـه بـه امتیـاز محصـولات خریـداری شـده (منـدرج در جـدول امتیازات ) و تعـداد روز باقیمانـده تـا پایـان جشـنواره ایجـاد می‌شـود. بدیهـی اسـت هـر کـد بـه منزلـه یـک شـانس بـرای برنـده شـدن جایـزه پنجـاه میلیونـی اسـت و کدهـای تولیـد شـده در تمـام ایـام قرعه‌کشـی شـانس حضـور در برنامـه قرعه‌کشـی را خواهنـد داشـت

(برای آگاهی از تازه‌ترین تخفیف‌ها و جوایز به بخش جشنواره مراجعه فرمایید)

 

قرعه‌کشی ۱۲ بهمن تا ۲۵ اسفند

برندگان ۵۰ میلیون تومانینامتاریخاستانشهرگروه محصول
حمید تخم افشان۹۶/۱۱/۱۲خراسان رضوی مشهدلباسشویی
محمدرضا میرزایی۹۶/۱۱/۱۳گیلانمنجیلتلویزیون
اصغر نظری۹۶/۱۱/۱۸لرستانکوهدشتتلویزیون
خانم آزموده۹۶/۱۱/۱۹مرکزیساوهساید بای ساید
محمد حسن بهروز۹۶/۱۱/۲۰کهگیلویه و بویر احمدیاسوجتلویزیون
علیرضا یوسف بیگی۹۶/۱۱/۲۵البرز کرجلباسشویی
محمد یزدانیان۹۶/۱۱/۲۶گیلانرشتتلویزیون
ابراهیم سپه وند۹۶/۱۱/۲۷لرستانخرم آبادتلویزیون