سرزمینهای برفی دوو (پایان یافت)

کارت تخفیـف فقـط بـه خریدارانـی تعلـق مـی‌گیـرد کـه محصـولات شـامل جشـنواره را از تاریـخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ (بیستم آذرماه نودوهفت) تا تاریـخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ (بیستم هفتم دی ماه) خریداری کرده اند. اعتبار کارت‌های هدیه خرید تا پایان اسفندماه سال ۹۷می‌باشد. و مهلت فعالسازی کارت‌های تخفیف تا تاریـخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ (ششم بهمن ماه) میباشد.

فعالسازی کارت تخفیف از طریق سایت

در جشنواره سرزمین‌های برفی دوو، تا سی میلیون ریال کارت تخفیف هدیه بگیرید. به مدت محدود