ساید نو مبارک

 
جشنواره ساید نو مبارک از تاریخ هشتم فروردین آغاز شد و در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه 96 به پایان رسید