جشنواره بهمن سرزمین‌های برفی دوو

کارت تخفیف فقط به خریدارانی تعلق میگیرد که محصولات خود را از تاریخ هشتم بهمن ماه به مدت محدود خریداری و نصب نموده اند.

نحوه شرکت در جشنواره بهمن‌ماه دوو

1نصــب و بهره منــدی از مزایــای گارانتــی
پــس از خریــد محصــول بــه منظــور نصــب و بهره منــدی از مزایــای گارانتــی آن، فقــط و فقــط بــا مرکــز تمــاس مشــتریان شــرکت دوو از طریــق شــمارههای ۰۲۱۸۲۱۰۲ و یــا ۰۳۱۳۸۱۰۱ تماس حاصل نموده و درخواست نصب خود را اعلام فرمایید.
2کارت هدیه حــاوی کــد ۶ حرفــی تخفیــف
نماینــده شــرکت انتخــاب ســرویس حامــی پــس از نصــب، بــه ازای هــر محصــول شــامل جشــنواره یــک عــدد کارت هدیــه خریــد مجــدد بــه شــما خریــدار محتــرم تحویــل میدهــد. ایــن کارت حــاوی یــک کــد ۶ حرفــی بــه نــام کــد تخفیــف اســت.
3فعالسازی کارت هدیه از طریق وبسایت
فعالسازی کارت تخفیف از طریق وبسایت رسمی لوازم خانگی دوو الکترونیک بخش فعالسازی کارت تخفیف امکانپذیر است.
4فعالسازی کارت هدیه از طریق پیامک
پـس از نصـب محصـولات لازم اسـت بـه منظـور فعالسـازی کارت هدیـه، شـماره سـریال ۱۸رقمــی محصــول خــود بــه همــراه کــد تخفیــف منــدرج روی کارت را عینــا و بــدون کــم و کاســت بــا فرمــت زیــر و از طریــق پیامــک بــه ســامانه شــماره ۳۰۰۰۳۴۳۵ ارســال فرماییــد! برای نمونه به صورت زیر وارد شود. (کد تخفیف-شماره سریال ۱۸رقمی محصول) 922501547852100019-ا1R23DF
5استفاده از کارت هدیه
خریـدار میتوانـد مبلـغ اعتبـار کارت هدیـه خـود را بـه عنـوان تخفیـف در خریدهـای بعـدی از فروشـگاههایی کـه لیسـت آنهـا دربخش نمایندگی های وب سـایت وجـود دارد، اسـتفاده نمایـد. اعتبار کارت‌های هدیه خرید تا پایان سال ۹۷می‌باشد.
6فعالسازی درست کارت تخفیف
در صورتــی کــه عملیــات فعالســازی کارت به درســتی انجــام شــود، مراتــب فــورا از طریق پیامــک باطــلاع شــما خواهــد رســید. در غیــر اینصــورت میتوانیــد بــا برقــراری تمــاس بــا شـماره های ۰۲۱۸۲۱۰۲ و یـا ۰۳۱۳۸۱۰۱ از راهنمایـی کارشناسـان بخـش جشـنوارههای فــروش اســتفاده نماییــد
7بازه زمانی جشنواره
کارت تخفیـف فقـط بـه خریدارانـی تعلـق مـی گیـرد کـه محصـولات شـامل جشـنواره را از تاریـخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ بــه مــدت محــدود خریــداری ونصـب نماینــد.

لیست محصولات جشنواره بهمن دوو

"تخفیف فقط به مدل‌های ذکرشده در جدول زیر تعلق خواهد گرفت"
گروه محصول نوع سری کدمدل مبلغ هدیه (ریال)
REF سایدبای ساید Prime 3d B D2S-0036SS 30,000,000
D2S-0036MW
Prime3d S D2S-0034SS
D2S-0034MW
Prime 2DR B D2S-0037SS 25,000,000
D2S-0037MW
Prime 2DR S D2S-0033SS
D2S-0033MW
اجاق گاز اجاق گاز اجاق گاز DGC5-2102 5,000,000
DGC5-2101
DGC5-2112
DGC5-2111
تلویزیون UHD 55" DUHD-55H7000-DPB 4,000,000
DUHD-55J7000

فعالسازی کارت تخفیف از طریق سایت

در جشنواره سرزمین‌های برفی دوو، تا سی میلیون ریال کارت تخفیف هدیه بگیرید. به مدت محدود